Mandriva Linux

Ang mga nilalaman nitong CD-ROM ay may mga pagpapatunay na pagmamay-ari, Copyright © 2003-2005, ng Mandriva S.A. at iba pa. Pakitingnan ang mga indibidwal na pagpapatunay, copyright notices, sa bawat source package para sa mga kondisyon ng pamamahagi. Ang mga kondisyon ng pamamahagi ng mga tools na copyrighted ng Mandriva ay nakasaad sa file na COPYING.

Mandriva Linux at ang kanyang logo ay tatak ng Mandriva S.A.


  1. Pagkakaayos ng Talaan
  2. Pag-i-install
  3. Sources
  4. Suporta
  5. Contact


1. Pagkakaayos ng Talaan

Itong talaan ay nakaayos gaya ng sumusunod:

|--> media/  
|   |--> main/ pangunahing binary packages
|   |--> contrib/ mga contrib binary packages
|   `--> media_info/ mga packages meta data
|--> install/  
|   |--> extra/ mga installation advertising images
|   |--> images/ mga boot images
|   |--> stage2/ mga ramdisk images ng installation
|      `--> live/ mga installation program files
|--> isolinux/ mga isolinux boot images
|--> doc/ mga files na pangtulong sa pag-i-install sa iba't-ibang salita
|--> dosutils/ installation utilities para sa DOS
|--> misc/ source files, install trees
|--> VERSION kasalukuyang bersiyong numero
|--> COPYING impormasyon ng copyright
|--> INSTALL.txt mga instruksiyon sa pag-i-install
`--> README.txt itong file sa text mode

Kung ikaw ay nagmi-mirror tungo sa isang partisyon o NFS volume, kailangan mong ilagay lahat sa ilalim ng "install/" para sa mga files na tungkol sa installation, at lahat sa ilalim ng "media/" para sa mga packages, pati na rin sa mga isolinux images mula sa "isolinux/".

[itaas nitong pahina]


2. Pag-i-install

Tingnan ang install.htm file.

MAHALAGANG PAALALA SA COMPATIBILITY:

Ang Mandriva Linux ay binuo na may CPU speed optimizations para sa Pentium-class (Pentium(tm) at mga katugma, AMD Athlon, Pentium 4...) kaya ay HINDI ITO TATAKBO sa mga mas lumang i386 and i486 based computers.

[itaas nitong pahina]


3. Sources

Lahat ng mga packages na para lamang sa Mandriva Linux ay may kasamang mga sources sa loob ng source-CD (PowerPack Edition).

Maaari niyong i-download ang lahat ng mga source packages mula sa aming mga FTP servers.

Kung kayo ay walang sapat na koneksiyon sa internet, ang Mandriva ay puwedeng padalhan kayo ng source archive ng may kaunting bayad.

[itaas nitong pahina]


4. Suporta

Para sa mga may web access, tingnan ang:

Sa partikular, access sa aming mga mailing list ay makikita sa:

Kung kayo ay walang web access maari pa rin kayong mag-subscribe sa pangunahing mailing list. Para mag-subscribe, magpadala ng e-mail sa sympa@mandrivalinux.com na may " subscribe newbie " sa katawan ng liham.

[itaas nitong pahina]


Kung kayo ay walang natanggap na dokumentasyon kasama ng produktong ito, maaari kayong um-order ng Mandriva Linux PowerPack Edition (ilang Mandriva Linux CDs + Installation & User Guide + installation support!) mula sa aming on-line na bilihan sa:

[itaas nitong pahina]


5. Contact

Ang Mandriva ay maaaring maabot sa:

[itaas nitong pahina]