Mandriva Linux

Энэ CD-ROM –ны агуулгын зохиогчийн эрхийг Mandriva S.A. (2003-2005) ба бусад эзэмшинэ. Зохиогчийг эрхийн тэмдэглэгээг тухайн эх багц бүрийн хувьд үзэж тараана уу. Mandriva–н хэрэгслийг тараах тухай тэмдэглэл COPYING гэсэн файл дотор бий.

Mandriva Linux ба түүний эмблем Mandriva S.A–н худалдааны тэмдэг болно.


  1. Лавлах зохион байгуулалт
  2. Суулгалт
  3. Эх
  4. Дэмжилэг
  5. Холбоо


1. Лавлах зохион байгуулалт

Энэ лавлах дараах байдлаар зохион байгуулагдсан:

|--> media/  
|   |--> main/ Бинар багцууд (main)
|   |--> contrib/ Бинар багцууд (contrib)
|   `--> media_info/ packages meta data
|--> install/  
|   |--> extra/ installation advertising images
|   |--> images/ boot images
|   |--> stage2/ ramdisk images of the installation
|      `--> live/ График суулгалтад хэрэглэгдэх зурагууд
|--> isolinux/ isolinux boot images
|--> doc/ Тухайн хэл дээр суулгахад тусламж файлууд
|--> dosutils/ DOS–н хувьд суулгах хэрэгслүүд
|--> misc/ Эх файлууд, суулгалтын мод
|--> VERSION Идэвхитэй хувилбарын дугаар
|--> COPYING Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл
|--> INSTALL.txt Суулгах заавар
`--> README.txt Энэ файл текст горимд

If you are mirroring to a partition or an NFS volume, you'll need to get everything under "install/" for installation related files, and everything under "media/" for packages, as well as the isolinux images from "isolinux/".

[Энэ хуудсын эхлэлд]


2. Суулгалт

install.htm файлыг харна уу.

ТОХИРОМЖИЙН ТУХАЙ ЧУХАЛ ТЭМДЭГЛЭЛ:

Мандраклинукс CPU хурд оновчилол Пентиум ангилалын хувьд хийдэг тул (Pentium(tm), AMD Athlon, Pentium 4...) зэрэг тохиромжтой. Тиймээс i386 ба i486 суурьт машинууд дээр суухгүй.

[Энэ хуудсын эхлэлд]


3. Эх

Бүх Мандраклинуксын багц бүр эх-CD (PowerPack хэвлэл) дээрээ эх кодуудтайгаа очидог.

Та бүх эх кодыг манай FTP серверүүдээс мөн татаж авч болно.

Хэрвээ таньд тогтмол интернэт холболт байхгүй бол, Мандракософт таньд бага зэргийн хөлсөөр илгээх боломжтой.

[Энэ хуудсын эхлэлд]


4. Дэмжилэг

Дараах вэбүүдийг шалгана уу

Тухайлбал, манай захианы жигсаалтыг дараахаас олж болно:

Хэрвээ таньд ямар нэг вэб хандалт байхгүй бол манай захианы жигсаалтад бүртгүүлэхдээ sympa@mandrivalinux.com руу гэсэн гарчигтай " subscribe newbie " захиа илгээж болно.

[Энэ хуудсын эхлэлд]


Хэрвээ та энэ бүтээгдэхүүнийг баримтжуулалтай хүлээн аваагүй бол, та Mandriva Linux PowerPack Edition –г захиалж болно. (Хэд хэдэн Мандраклинукс CDs + Суулгалт & Хэрэглэх заавар + суулгах дэмжилэг!) Манай түгээгч:

[Энэ хуудсын эхлэлд]


5. Холбоо

Mandriva–д дараахаар хүрч болно:

[Энэ хуудсын эхлэлд]