Mandriva Linux

Su contènnidu de custu CDROM est Copyright © 2003-2005 Mandriva S.A. and others. Po praxeri càstia dònnia sceda de copyright in dònnia pakitu mitza po is tèrminis de distribuidura. Is tèrminis de distribuidura de is ainas cun copyright de Mandriva funt in su file COPYING.

Mandriva Linux e su logo suu funt marcas de Mandriva S.A.


  1. Assètiu de is Directory
  2. Aposentada in cursu
  3. Mitzas
  4. Suportu
  5. Cuntatu


1. Assètiu de is Directory

Custa directory est assetiada comenti sighit:

|--> media/  
|   |--> main/ pakitus binàrius fundamentalis
|   |--> contrib/ atrus pakitus binàrius
|   `--> media_info/ metadata de is pakitus
|--> install/  
|   |--> extra/ màginis de avertimentu de s'aposentada
|   |--> images/ màginis de alluidura
|   |--> stage2/ màginis ramdisk de s'aposentada
|      `--> live/ file de su programa de aposentada
|--> isolinux/ màginis de alluidura isolinux
|--> doc/ file de ajudu a s'aposentada in cancu lìngua
|--> dosutils/ programas po DOS po s'aposentada
|--> misc/ file mitza, arrampilis de aposentada
|--> VERSION nùmeru de custa versioni
|--> COPYING sceda de copyright
|--> INSTALL.txt imparus po s'aposentada
`--> README.txt custu file in formau scriturali

Ki ses faendi sprigu a una pratzidura o a unu volùmini NFS, depis ponni totu asuta de "install/" po is file de aposentada, e totu asuta de "media/" po is pakitus, comenti puru po is màginis isolinux de "isolinux/".

[In pitzus a custa pàgina]


2. Aposentada in cursu

Càstia su file install.htm.

SCEDA IMPORTANTI DE CUNSONADITZIDADI:

Mandriva Linux est otimisau po sa lestresa de CPU de sa crassi Pentium (Pentium(tm) e cunsonaditzus, AMD Athlon, Pentium 4...) e duncas NO AT A ANDAI in computadoras i386 e i486.

[In pitzus a custa pàgina]


3. Mitzas

Totu is pakitus Mandriva Linux benint cun is mitzas insoru in su source-CD (PowerPack Edition).

Podis scarrigai totu is pakitus mitza de is server FTP nostus.

Ki no tenis un'acàpiu dexosu a Internet, Mandriva ti podit mandai unu arcivu mitza a baratu.

[In pitzus a custa pàgina]


4. Suportu

Po is ki tenint acàpiu web, controllai:

In spètzia, s'acessu a is mailing list nostas fait a d'agatai in:

Ki no tenis acàpiu web podis ancora sutascriri sa mailing list fundamentali. Po sutascriri, manda una missada a sympa@mandrivalinux.com cun " subscribe newbie-it " in su corpus de sa missada.

[In pitzus a custa pàgina]


Ki no as arriciu documentadura cun custu produtu, podis ordinai su Mandriva Linux PowerPack Edition (several Mandriva Linux CDs + Installation & User Guide + installation support!) de sa butega nosta online in:

[In pitzus a custa pàgina]


5. Cuntatu

Fait a lompi a Mandriva in:

[In pitzus a custa pàgina]